Dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia

12.03.2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze zachęca do wzięcia udziału w konkursie na dofinansowanie projektów wspierających osoby młode do 29 roku życia.
6 marca br. został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój.

TERMIN NABORU PROJEKTÓW:
I runda 9 – 17 kwietnia 2018 r.
II runda 5 – 13 czerwca 2018 r.

Projekty mają przyczynić się do znalezienia pracy przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Pomoc udzielana będzie osobom biernym zawodowo ale również imigrantom, reemigrantom, osobom odchodzącym z rolnictwa, tzw. ubogim pracującym – zatrudnionym na umowy krótkoterminowe lub cywilnoprawne.   

W konkursie o dofinansowanie mogą ubiegać się:
­    publiczne służby zatrudnienia,
­    Ochotnicze Hufce Pracy,
­    agencje zatrudnienia,
­    instytucje szkoleniowe,
­    instytucje dialogu społecznego,  
­    instytucje partnerstwa lokalnego.
Formy pomocy możliwe do zrealizowania w projektach to m.in.:
­    doradztwo zawodowe, nauka aktywnego poszukiwania pracy,
­    szkolenia i kursy, które pozwolą na zmianę lub podwyższenie kompetencji lub kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy,
­    staże i praktyki zawodowe,
­    pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania,
­    niwelowanie barier, na jakie napotykają osoby z niepełnosprawnościami w zdobyciu i utrzymaniu zatrudnienia, np. poprzez  doposażenie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
­    pośrednictwo pracy.

Spotkania informacyjne potencjalnych beneficjentów, którzy są zainteresowani aplikowaniem o środki w konkursie ogłoszonym 6 marca 2018 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego:

Spotkanie w Zielonej Górze
Miejsce: Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze
ul. Wyspiańskiego 15
65-036 Zielona Góra
pokój 01
Termin: 14 marca 2018 r., godz. 9:00 – 14:00
Formularz należy przesłać do 12 marca 2018 r.

Spotkanie w Gorzowie Wlkp.
Miejsce: Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze
ul. Kombatantów 34
66-400 Gorzów Wlkp.
Termin: 15 marca 2018 r., godz.  10:00 – 15:00
Formularz należy przesłać do 13 marca 2018 r.

Szczegóły w poniższych załącznikach

Publikacja: s.ps